نشریه مهندسی صنایع، در ساختار جدید، مقالات را به انگلیسی دریافت و چاپ خواهد کرد.

از خردادماه سال جاری، نشریه مهندسی صنایع جهت یکپارچه سازی نشریات پردیس فنی، مقالات را به زبان انگلیسی دریافت و منتشر خواهد کرد.